Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,084

      1 2 3 4 5 ... 22» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Hertel bestond uit drie hoofdafdelingen:
1) een fabriek waar asbest isolatie materiaal werd gemaakt,
2) een pakking en rubberfabriek
3) het isolatiebedrijf waarvan het personeel ter plaatste ging isoleren.

Arie klom op tot bedrijfsleider van de asbestfabriek.
Hij werd in 1952 arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van de ziekte asbestose. 
van der Tonnekreek, Arie (I333)
 
2 "Jacomina" wordt na gedane belijdenins opgenomen in de lidmaten. van de Tonnekreek, Jacomijna (I60)
 
3 "Off. van Jusititie tegen Maatje Reedijk, oud 19 jaren, geboren en wonende te Oude-Tonge van beroep arbeidster beklaagd ter zake van het arglistig wegnemen van vijf mutsen uit een kraam staande binnen de gemeente Oude-Tonge op den 14 september 1844. Beklaagde zal worden schuldig verklaard aan een eenvoudigen diefstal en dientengevolge worden veroordeeld tot eene gevangenisstraf van een Jaar ten minste en vijf Jaren ten hoogste aslmede in de kosten.
Overwegende ....is gebleken dat de zaak door een nader instructie kan worden opgehelderd en daardoor welligt het feit ten laste der beklaagde van dien aard zoude kunnen worden beschouwd dat tegen hetzelve een lijf of onteerende straf is bedreigd.
Verwijst de zaak naar den Heer Regter commissaris ten fine van nader onderzoek.
Uitgesproken op 15 feb 1845." 
Reedijk, Maatje (I17)
 
4 "Volgens een extract uit het doopboek van de Westerkerk binnen de stad Amsterdam is ons gebleecken, dat op den 5 maart 1752 door ds Van Muiden gedoopt is,
een kind genaamt Johannis
daar van vader staat Anthonij van Dongen
en voor moeder Leuntje Schoppenboer
voor getuigen Jan Schoppenboer en Leuntje Eysebrants
en is op het verzoek hier geinsereert." 
van de Tonnekreek, Leuntje (I206)
 
5 "«i»De burgemeester van Oude Tonge verklaart dat:
Arij van de Tonnekreek
gedurende zijn verblijf in deze Gemeente is geweest van een goed zedelijk gedrag.
Oude Tonge den 18 november 1868, De burgemeerster voornoemd«/i»" 
van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
6 (Research):Cornelis leeft nog op 23 okt 1660, omdat hij dan getuige is bij een opgestelde acte bij de notaris in Fijnaart (blz 56 v 107) Cornelis (I669)
 
7 (Research):geboorte gevonden in www.vanderlippe.nl van den Hogenband, Jacobus (I1321)
 
8 (zie 'overzicht documenten') van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
9 145 Jaar later trouwt één van haar achterkleinkinderen (Marina Lodewika van St Annaland) met een achterneef van getuige Leuntje, namelijk Karel van de Tonnekreek. Tichelman, Cornelia (I433)
 
10 18 dito voort kint van IJsebrant Janse voort kleet f 0:11:0 en 't luije f 0:6:0, samen f 0:17:0 van de Tonnekreek, Gerrit (I213)
 
11 20 september voort lijck van IJsbrant Janse voort kleet 1:10:0 en 't luije 0:6:0, samen f 1:16:0 Isbrandt (I32)
 
12 30 dito voort kint van teuntje Gerrits voort kleet f 0:11:0 en 't luije f 0:6:0, samen f 0:17:0 van de Tonnekreek, Lijsbet (I214)
 
13 Aaangifte wordt gedaan door Gerrit Zaaijer (76 jr) en Willem van Eesteren (52 jr). Arend is overleden 's middags om 13.00 uur in huis nummer 26 van wijk A. Hij is groentenkoopman en woont in Rotterdam. van Noord, Arend (I157)
 
14 aangenomen van de Tonnekreek, Jannetje (I201)
 
15 aangenomen bij Jacobus Tijsse voor een paar nieuwe hemden, dus memorie van de Tonnekreek, Neeltje (I599)
 
16 aangenomen bij Jacobus Tijsse voor een paar nieuwe hemden, dus memorie. Daarna overgebracht voor 1 jaar naar wed Bakker voor kost en kleren. van de Tonnekreek, Neeltje (I599)
 
17 aangenomen door de wed Pieter Bakker voor een jaar voor ƒ 6:0:0 van de Tonnekreek, Neeltje (I599)
 
18 aangenomen door Jacobus Tijsse tot 1718 voor ƒ 7:0:0 van de Tonnekreek, Neeltje (I599)
 
19 aangenomen IJsbrand Janse van de Tonnekreek. van de Tonnekreek, Isbrand (I28)
 
20 aangenomen Neeltje Jans van de Tonnekreek van de Tonnekreek, Neeltje (I203)
 
21 aangifte van haar geboorte werd pas op 13 april gedaan. Mogelijk erg zwak bij geboorte? Bogerman, Ewoudia (I555)
 
22 Aangifte werd gedaan door Jacoba van Zuuren, vroedvrouw.
Getuigen: Gijsbert de Neeff, 41j. poldersbode en Joost Vrijberge, 49j. 
van Noord, Arentje (I168)
 
23 Aangifte wordt gedaan door Helena Rutges, 31j. dorpsvroedvrouw.
Getuigen: Thomas van Loo, 50j en Hendrik Christiaan Sapier (?), 37j. arbeider. 
van't Geloof, Anthonij (I97)
 
24 Abram is geboren in Ooltgensplaat.
Hij wordt pro deo begraven. 
van Lis, Abram (I520)
 
25 Adriaentken Ariens is overleden en laat 3 weeskinderen achter. Zij is getrouwd geweest met Jan Geersten en laatst met Jan Engelsman, soldaat.
Van vaderszijde heeft zij drie (aangetrouwde) neven: Pieter en Jan IJsbrants (neven) en Thomas Jansen van Aart Wagemaker (weduwnaar van Josijnthien IJsbrants (aangetrouwde neef). Van moederszijde heeft zij ook een aangetrouwde neef, Thomas Andriessen (is getrouwd met Magdaleentken Claes.
De neven aanvaarden de kinderen en de nagelaten boedel van Adriaentken. Mocht er na verkoop van de boedel nog geld overblijven, dan is dit voor de weeskinderen.
 
Jan (I34)
 
26 Akte 04-04-1780, waarin Aren een stuk land laat taxeren na het overlijden van Maria Lokker. Het land wordt getaxeert op fl. 1100,-.

Transcriptie:

Wij onderteekende Schout en Scheepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat den Bommel etca hebben ten versoeke van Aren van de Tonnekreek, en de wettelijke gestelde voogden over de Erffgenamen van zijne overleedene huysvrouw Maria Lokker getauxeert het ondergenoemde stuk land onder de jurisdictie van Adolphsland voornoemt geleegen, en dat waardigh geoordeelt in contanten gelde als volgt, namentlijk

Ses gemeeten 100 Roeden kostbaar land sijnde volgerland gelee-gen in de polder den Grootenblok, belents oost vrouwe Francina Alida Vosmaar west en noorden den heere grave van Spangen en zuyden des polders dijk elks nu aldernaast, Getauxeert den hoop op fl. 1100,-,-

Aldus naar onse beste kennisse en wetenschap getauxeert op den dorpshuyse binnen Ooltgensplaat huyden den 4en Aprill 1780.

Corn. Bollaen
Ads Groenendijk
A de Blok
D De L'Espine
J de Prins
Jan Koopman
Steven Oudtseegel 
van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
27 Al op 3 mei wordt Arij overgehaald om een vrijwillige verbintenis aan te gaan.
Hij ontvangt voor deze nieuwe vrijwillige verbintenis bij het 2e Regiment Dragonders voor 6 jaar een bedrag van «i»f«/i» 30,- handgeld. Zijn registratienummer wijzigt naar 8893.

 
van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
28 Alle beschikbare informatie wijst er op, dat Arij er alles aan deed om in de gevangenis dan wel in een Rijkswerkinrichting te komen. Daar had hij in ieder geval een dak boven zijn hoofd en gratis eten en drinken.

Toch tekent hij beroep aan tegen het vonnis van de rechter op 28 september, waarbij hij wordt veroordeeld tot 1 dag hechtenis en 3 jaar RWI.

De Hoge Raad der Nederlanden maakt er echter korte metten mee. Op een voorbedrukt blad worden enige namen ingevuld (de raadsheer Clant van der Mijll en de Advocaat-Generaal Van Maanen) en wordt gesteld, dat er geen gronden voor zijn beroep zijn aangevoerd of gevonden waarom het beklaagde vonnis ambtshalve zou moeten worden 'gecasseerd'. Derhalve wordt de cassatie verworpen en krijgt hij vervolgens ook nog de rekening gepresenteerd van fl. 2,05. 
van de Tonnekreek, Arij (I63)
 
29 Andries was arbeider en woonde in Middelharnis. Jannetje woonde met haar moeder in Oude-Tonge. Schouwenaar, Andries (I244)
 
30 Andries was wel ingeloot, maar werd vervolgens door de Mlitieraad vrijgesteld uit hoofde van ongeschiktheid voor de dienst.

Zijn signalement was:
lengte: 1,693 mtr
Rond aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire mond en neus, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen en een merkbaar teken aan het linkerbeen.
Andries kon niet schrijven. 
Schouwenaar, Andries (I244)
 
31 Anthonie is bouwknecht en Jacomina is zonder beroep. De vader van Anthonie woont in Zevenbergen.
Getuigen: Jacob Bakker, 39j. winkelier em Abraham Raap, 51j. arbeider en Dirk Wijnekus, 36j. metselaar en Marinus Drooger, 45j. arbeider. 
van't Geloof, Anthonij (I97)
 
32 Anthonij was bouwknecht en woonde in Middelharnis. Sijgie woonde in Nieuwe-Tonge. van Noord, Anthonij (I158)
 
33 Anthonij was ziekelijk en werd ondergebracht bij zijn oom en tante op het platteland, terwijl zijn ouders en zussen in Delft/Rotterdam bleven. van Noord, Anthonij Barend (I260)
 
34 Anthony heeft tijdens de loting in 1864 in Nieuwe-Tonge het lotnummer 8 getrokken voor de lichting van 1865. Hij werd echter vrijgesteld van de dienst omdat hij te klein was. van Noord, Anthonij (I158)
 
35 Anthony is bouwkecht en Jannetje heeft geen beroep, daarnaast was zij ook nog eens 5 maanden zwanger van Arentje.
 
van Noord, Anthonij (I169)
 
36 Anthony was bouwknecht en Sietje zonder beroep.
Getuigen: George Spee, 66 jr, weesvader en Abraham But, 43 jr, schoenmaker 
van Noord, Anthonij (I158)
 
37 Antonie is samen met zijn vrouw Leentje (Lena) geëmigreerd. Zij komen voor op een volkstelling in de Paterson op 17 jan 1920. van't Geloof, Anthonie (I106)
 
38 Aren haalt de lokale krant met de mededeling, dat met bonnr 10 goedkope margarine kan worden gekocht in zijn winkel.
Dit wordt nog diverse malen herhaald in de jaren 1936
 
van de Tonnekreek, Aren (I41)
 
39 Aren had de Lagere School doorlopen en was van beroep veldarbeider.
Hij had een lengte van 1,674 meter.
Hij werd goedgekeurd en op 2 juni 1915 geschikt bevonden.
Hij had voorkeur voor een plaatsing op de vesting Hellevoetsluis bij de infanterie.

Op 4 oct 1916 werd hij als dienstplichtige ingelijfd bij IIIB, 1C, 3e inf. Bergen op Zoom en op 1 oktober 1919 met groot verlof gestuurd (demobilisatie).

 
van de Tonnekreek, Aren (I41)
 
40 Aren koopt een huis van Jacobus Heijman op de hoek Kerkenring en oostzijde van de Voorstraat van Middelharnis aan Aren voor fl. 1021,-. Het huis staat genoteerd in het kohier der verpondingen op nr 280. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
41 Aren koopt van Huybregt van Nispen aan de westzijde van de Voorstraat in Oude-Tonge een huis, schuur en erf voor 2225 Carolus gulden. Hij diende ook de gewestelijke belastingen van 2,5% (de 40«sup»ste«/sup» penning) en daarvan 10% (de 10«sup»e«/sup» verhoging) te betalen, totaal ruim 61 gulden. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
42 Aren krijgt van de Diaconie 53 weken van 1 gulden en nog een extraatje van fl. 19,10. Een totaalbedrag van fl. 72,10.
Dit bedrag wordt door de Diacony Armen van Den Bommel terugbetaald.
 
van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
43 Aren leent van de gereformeerde predikant Michaël Kerwal Hannot een bedrag van 500 gulden voor de aanschaf van zijn huis op de Voorstraat in Middelharnis tegen 4% rente. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
44 Aren leent van Joost Sterrenburg, klerk van de secretarie, een bedrag van 700 Carolus guldens tegen 4,25% rente.
Hij stelt zijn huis aan de Voorstraat als onderpand. 
van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
45 Aren ontvangt gedurende 2 weken 1 gulden plus wat extra's, totaal voor 3 gulden en 12 stuivers. In de tweede week komt hij op 10 januari te overlijden. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
46 Aren ontvangt van de Diaconie een gedurende 52 weken 1 gulden en extra 34 gulden en 14 stuivers. Totaal 86 gulden en 14 stuivers. De diaconie van Den Bommel betaalt dit terug, van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
47 Aren ontvangt van de Diaconie gedurende 52 weken 1 gulden en extra 6 gulden en 17 stuivers. De diaconie van Den Bommel betaalt terug. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
48 Aren ontvangt van de Diaconie gedurende 52 weken 1 gulden en extra 8 gulden en 10 stuivers. De diaconie van Den Bommel betaalt dit terug. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
49 Aren ontvangt van de Diaconie gedurende 52 weken 1 gulden en extra 9 gulden en 3 stuivers, totaal 61 gulden en 3 stuivers. De diaconie van Den Bommel betaalt dit terug. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 
50 Aren ontvangt van de diaconie wekelijks 1 gulden en extra 9 gulden, 1 stuivers en 4 penningen. Totaal fl. 61:1:4. De diaconie van Den Bommel betaalt dit terug. van de Tonnekreek, Aren (I20)
 

      1 2 3 4 5 ... 22» Volgende»