Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]
Jan *1612

Jan *1612Treffers 1 t/m 11 van 11    » Zie Galerij     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
 
 
2
Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
Ondertrouwinschrijving tussen Jan Isebrants, jm en Aaghtje Cornelis, jd op 31 december 1639 in Fijnaart. Het huwelijk vond plaats op 15 januari 1640. 
 
3
locatie Tonneblock
locatie Tonneblock
Overzicht gepachte blocken in de polder Den Ruijgenhill 
 
4
Jan, *1612, 1643 koop huis
Jan, *1612, 1643 koop huis
LET OP handtekening van Jan. Hij maakt er zelf "Jan Isenbrants" van.

Transcriptie van de koopacte

Conditien van een huijsken bij Jan
Geertsen Arbeijder Vercost aen
Jan IJsbrantsen, Bosman, Staende
aende Westsijde vanden Rijng vanden
kerckhove

Conditien waerop Jan Geertsen arbeij-
der, heeft vercocht seeckere huijsinge
ende erve staende ende gelegen aende
Westsijde vande Ringe vande kerckhove
alhier Noorden de huijsinge Hendrick
blancke ende zuijdende huijsinge aen
vande vercooper, in alles manieren als
xxxx vercooper heeft bewoont ende
XXXX XXXX
XXXX sal den cooper de voorsegde huijsinge aenxxxx
soo haest de xxestinge is geschiet, ende alsdan betaelde,
gereet opde xxx de somme van een hondert
vijftich gulden, ende voorts alle jaeren een hondert gulden
tot volle betaelinge toe vande coop vande voorsegde huijsinge ende
erve, xxijnde int geheel den coop vijffhondert
t'seventich gulden,
des heeren jaarlijckxen Chijns neempt den cooper
tot sijne laste van sints marten lestleden sonder
costen ende sal den cooper mede betaelen alle oncosten
van xxxx xxxxxx proclametien xxxxxx ende andere
daeraen dependeren,
XXX deb vercooper de voorsegde huijsinge ende erve t'allen
tijde te xxxx ende claeren, los vrij ende quijt jegens
xxx xxx onder verbant van sijns persoon ende
goederen, sonder verhouden ende sijn xxx naerderen xxx
borge ende stellen,
xxx sal den cooper den xxx van huijsinge van den
vercooper xx xxx, moen salst gebruijcken xx xx xx
anckeren ofte balcken leggen soot hem gelieft
Aldus gecocht in Willemstadt bij Jan IJsebrantsen,
bosman, op de voorsegde conditien desen 19e september
1643, ter oirconde bij den vercooper ende cooper dese
onderteeckent, in presentie de getuijgen die dese
mede geteeckent hebben

 
 
5
Doop Sara, 23 mei 1649
Doop Sara, 23 mei 1649
 
 
6
Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
 
 
7
1661, rekening van de kleermaker
1661, rekening van de kleermaker
Hij maakt voor de armen enige kleding, waaronder voor Jan Isebrants zoon een pak en voor zijn dochter een rok. 
 
8
1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
Zij worden uitbesteed bij Jan Cranenburg bij de Tonnekreeck. Het gaat hier om Sara voor de kost en Heijndrick voor 42 gulden. 
 
9
13 aug 1665. Doktersrekening
13 aug 1665. Doktersrekening
Sara werd aan enige oude zweren aan de benen genezen en Heijndrijck werd genezen van een grote ontsteking in zijn oog en een zweer aan de oogkas. 
 
10
1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
Het gaat hier om 7)Bastiaan Jan IJsbrantsse van 7 jaar bij Elias Meijer 42 gulden en om 10)Hendrick Jan IJsbrantsse van 11 jaar bij Jan Jacobsse Pons voor 36 gulden. 
 
11
28 aug 1669. Doktersrekening
28 aug 1669. Doktersrekening
De dokter heeft Heijndrick geprobeerd te genezen met medicatie op 5, 7, 8 en 10 augustus 1669, maar Heijndick heeft het niet gehaald. De dokter brengt wel 1 gulden en 10 stuivers in rekening. 
 


Verbonden met Jan